Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) zastupoval Slovensko na videokonferencii ministrov poľnohospodárstva krajín V4 s prizvaním Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Hlavnými témami boli príležitosti a výzvy pre poľnohospodárske podniky vo svetle stratégie Z farmy na stôl, strategické plány spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ako aj zakladanie organizácií výrobcov a rozvoj družstiev s cieľom zvýšenia úrovne organizácie v agrosektore. Informoval o tom hovorca agrorezortu Daniel Hrežík.

Súčasťou rokovania bolo aj prijatie spoločnej deklarácie ministrov krajín Vyšehradskej skupiny a prizvaných krajín o príležitostiach a výzvach poľnohospodárskych fariem v kontexte stratégie Z farmy na stôl (F2F). Ministri touto deklaráciou oceňujú iniciatívu Európskej komisie (EK) vytvoriť spravodlivý, zdravý, odolný potravinový systém, ktorý bude zároveň priateľský k životnému prostrediu, a považujú prijatie stratégie zo strany EK za dôležitý krok v tomto smere.

“Teší ma, že značnú pozornosť sme venovali dôležitým otázkam, pred ktorými agrosektor v súčasnosti stojí. Či už ide o napĺňanie ambicióznych cieľov stratégie Z farmy na stôl, prípravu strategických plánov SPP alebo dlhotrvajúce úsilie zlepšiť postavenie našich poľnohospodárov, napríklad aj prostredníctvom zvýšenia organizovanosti sektora,” skonštatoval Mičovský.

Slovensko v súvislosti s implementáciou stratégie Z farmy na stôl poukázalo na viacero súvisiacich rizík, najmä záťaž poľnohospodárov a s tým súvisiace nepostačujúce finančné zdroje pre plnenie kritérií F2F, ako aj zníženie produkcie poľnohospodárskych komodít a nárast cien potravín. V tejto oblasti bude podľa agrorezortu náležité myslieť aj na výzvy v spôsobe zmeny stravovacích návykov obyvateľstva.

Konferencia sa zamerala aj na strategické plány SPP. Mičovský v tejto súvislosti uviedol, že pri vypracovaní strategického plánu je zámerom zohľadniť aj viaceré odporúčania v oblasti rozvoja vidieka, ako napríklad využitie investičných podpôr s cieľom rozšírenia pestovania plodín a chovu hospodárskych zvierat v súlade s princípmi ekologického poľnohospodárstva. V tejto oblasti je podľa agrorezortu nevyhnutná aj podpora technológií a udržateľné používanie pesticídov s cieľom ich postupného znižovania v poľnohospodárstve, čo významne prispeje k eliminácii súvisiacich negatívnych dosahov.

“Naším cieľom v environmentálnej oblasti je podporiť redukciu emisií skleníkových plynov z poľnohospodárskej prvovýroby a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V otázke adaptácie na zmenu klímy považujeme za dôležité budovanie vodozádržných zariadení v lesoch, ako aj na poľnohospodárskej pôde,” vyhlásil počas videokonferencie Mičovský.

Súčasťou programu videokonferencie boli aj efektívne opatrenia na zvýšenie organizácie poľnohospodárskeho sektora krajín V4 + 4. Zámerom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR je podporovať existujúce a novovznikajúce organizácie výrobcov aj v budúcnosti a prispievať tak k posilneniu ich pozície v potravinovom dodávateľskom reťazci.

V otázkach Iniciatívy BIOEAST šéf slovenského agrorezortu ocenil rokovanie k tejto problematike, či už vo vzťahu k stratégii Z farmy na stôl alebo v rámci reformy SPP, kde sa čoraz viac zdôrazňuje a zviditeľňuje potreba výskumu a inovácií. BIOEAST je iniciatíva strednej a východnej Európy pre vedomostné poľnohospodárstvo, akvakultúru a lesníctvo v oblasti biohospodárstva.

TASR, foto tasr