Poľnohospodárom sa končí 15. mája možnosť v riadnom termíne podať žiadosť o priame platby na rok 2019. Už druhý rok sa grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe. Systém výrazne posilňuje možnosť kontroly, zvyšuje transparentnosť prideľovania agrodotácií a tiež verejnú kontrolu. Uviedol to Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

“Už druhý rok je podávanie žiadostí pre poľnohospodárov výrazne jednoduchšie. Stopercentná elektronizácia grafických príloh pomáha odstraňovať nezrovnalosti, znižovať počet tzv. križovaní a tiež zefektívňuje spôsob kontroly. V oblasti agrodotácií sme významne posilnili aj transparentnosť. Agrorezort od minulého roka zverejňuje mapy všetkých poľnohospodárskych plôch, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Poľnohospodári aj vlastníci si môžu pozrieť vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy, jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť,” vysvetlila vicepremiérka a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS).

Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu (GSAA) zjednodušuje podávanie žiadostí aj samotným farmárom. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa nimi nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod – automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu.

Systém obsahuje funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekryvy sami, čo prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou je, že poľnohospodár v ďalšom roku už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.

“Nové funkcie uľahčia prácu žiadateľom pri podávaní žiadostí a zároveň znížia pravdepodobnosť chybného zakreslenia užívaných plôch. Množstvo poľnohospodárskej techniky v súčasnosti umožňuje automatizovaným spôsobom zaznamenávať jej presnú polohu počas činnosti priamo na poli. Žiadateľ vďaka týmto vymoženostiam nemusí svoje pozemky osobitne zakresľovať do aplikácie, ale ich jednoduchým spôsobom prenesie z počítača priamo do aplikácie. Následne ich automaticky preberie do svojej jednotnej žiadosti,” spresnila Matečná.

Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA na zakresľovanie hraníc užívania je dostupná na stránke https://gsaa.mpsr.sk pre registrovaných používateľov, ale aj pre verejnosť. Agrorezort minulý rok kompletne zdigitalizoval všetky plochy. Elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 % plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku.

Poľnohospodári môžu žiadať platbu na plochu od Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, ekologické poľnohospodárstvo, viazané priame platby, platby na oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a platby v rámci sústavy NATURA 2000.

Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynie 15. mája 2019. Žiadosť je možné podať maximálne 25 kalendárnych dní aj po tomto termíne, avšak za každý omeškaný pracovný deň so sankciou 1 %. Po tomto termíne už žiadosť nie je možné podať.

Agrorezort tiež pripomína, že okrem zaznačenia hraníc užívania v online prostredí GSAA je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA. Bližšie podrobnosti o predkladaní žiadostí vrátane formulárov sú zverejnené na webovom sídle PPA: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadost i-o-priame-podpory-na-rok-2019/9076.

TASR            foto LM