Prehlásenie (manifest) Európskeho turizmu o raste a zamestnanosti iniciovalo európskych 43 inštitúcií (www.tourismmanifesto.eu/the-manifesto) a konštatuje, že turizmus je dôležitým hnacím motorom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Podporuje hospodársky rast vytváraním príjmov, pracovných miest a investícií v Európe, ako aj celosvetovým exportom na trhy, odkiaľ pochádzajú turisti a návštevníci. Pomáha udržať kultúrne a prírodné dedičstvo, vytvára príjmy na financovanie objektov a infraštruktúry z ktorých majú prospech turisti i obyvatelia. Podporuje spoločnú európsku identitu a občianstvo, ktoré sa vyznačuje rozmanitosťou. Európska komisia pre turizmus (ETC) vystavila text manifestu kampane o vyššom rozpočte EÚ pre turizmus a medzitým žiada viac vstupov na posilnenie správy k vylepšeniu turizmu (24.07.2018).

Signatári Európskeho manifestu turizmu pre rast a zamestnanosť, zastupujúci 43 európskych zainteresovaných strán v súkromnom a verejnom turizme vyhlasujú naliehavú potrebu posunúť sa smerom k skutočnej európskej politike turizmu, ktorý využije potenciál tohto priemyslu ako kľúčovej hnacej sily hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest, ako aj katalyzátora budovania európskeho občianstva. Zatiaľ čo odvetvie turizmu generuje rastúci počet 10,3% z celkového HDP EÚ-28, je odvetvím, v ktorom Európa stále vedie, a je svetovou turistickou destináciou číslo jedna. Nedostatok európskych opatrení a podpory avšak spomaľuje toto odvetvie a bráni rozvoju skutočných európskych iniciatív v oblasti turizmu, čo dokazuje klesajúci podiel Európy na svetovom turizme (50,7% v roku 2013). Európske odvetvie turizmu tiež víta pozíciu Európskeho parlamentu k viacročnému finančnému rámcu po roku 2020, v ktorom sa od Európskej únie žiada, aby vytvorila osobitnú rozpočtovú kapitolu pre UDRŽATEĽNÝ TURIZMUS. Žiadajú sa všetky členské krajiny, aby podporovali tento rozpočet aj na vnútroštátnej úrovni. Turizmus nie je len podnik. Turistické hospodárstvo prináša pre Európu množstvo sociálnych výhod: často poskytuje mladým ľuďom prvú pracovnú príležitosť, pomáha v boji proti rasizmu a regionálnym rozdielom, spája ľudí a ich kultúry, prispieva k zvýšenému dopytu po miestnych poľnohospodárskych výrobkoch, remeselníctve a gastronómii. Aby sa predišlo ďalšiemu spomaleniu, aby sa využil potenciál turizmu na vytváranie pracovných miest a na uľahčenie rastu priemyslu, potrebné sú koordinované medziodvetvové regulačné zásahy a zvýšená finančná podpora zo strany Európskej únie, ktoré odrážajú osem priorít a akcií načrtnutých v Manifeste.

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti sa európski aktéri z verejného i súkromného odvetvia pôsobiaci v oblasti turizmu, ako aj aktéri, ktorí majú intenzívne záujmy v oblasti turizmu, spojili sa a jednotne predkladajú manifest európskeho turizmu o raste a zamestnanosti. V dokumente sú vyzdvihované priority pre nadchádzajúce roky.

PRIORITY

Konkurencieschopnosť

 1. Vytvorenie inteligentnejšej politiky a procesov týkajúcich sa schengenských víz, aby sa obmedzilo odrádzanie legitímnych cestovateľov, či už ide u nich o dôvody trávenia voľného času alebo výkonu povolania.
 2. Zníženie administratívneho a fiškálneho zaťaženia, podporovanie zakladania podnikov, ako aj cezhraničný predaj a poskytovanie služieb.
 3. Presadzovanie inteligentnejšej daňovej politiky a lepšej koordinácie medzi EÚ, štátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi s cieľom zaručiť, aby bola Európa naďalej konkurencieschopnou turistickou destináciou a vhodným miestom na podnikanie. DPH, miestne dane a daň za cestujúcich v leteckej doprave by sa mali zahrnúť do rozsahu preskúmania regulačného rámca.
 4. Zabezpečenie rovnakých podmienok a spravodlivej hospodárskej súťaže pre všetkých poskytovateľov služieb v turizme.

Digitalizácia

 1. Zriadenie schémy finančnej podpory digitalizácie odvetvia turizmu a vytvorenia expertných fór s cieľom podporovať osvedčené postupy.
 2. Zabezpečenie transparentnosti a neutrality pre internetových spotrebiteľov a podniky pôsobiace v online priestore. Vyhľadávanie na internete a partnerské platformy by sa mali zahrnúť do rozsahu preskúmania regulačného rámca.
 3. Podporovanie ďalších cenových stropov na dátový roaming, bezplatné bezdrôtové internetové pripojenie pre turistov a viacjazyčného obsahu súvisiaceho s atrakciami a podujatiami v turistických destináciách.

Dobrá správa vecí verejných

 1. Vypracovanie osobitnej stratégie pre turizmus EÚ s jasne stanovenými cieľmi, čiastkovými cieľmi, indikátormi a opatreniami aj so zapojením všetkých aktérov turizmu.
 2. Zabránenie regulačnej duplicite a odstránenie regulačných nezrovnalostí v rámci jednotného trhu pre turistické služby zabezpečením toho, aby generálne riaditeľstvá Európskej komisie lepšie koordinovali politiky a regulácie, ktoré ovplyvňujú turizmus.
 3. Náležitým spôsobom ohlasovanie (aspoň 24 mesiacov vopred) akýchkoľvek zmien príslušných regulácií (daní alebo iného) ovplyvňujúcich cestovanie a turizmus.
 4. Zabezpečenie transparentnosti vo výbere a následnom využívaní daňových príjmov vyplývajúcich z ekonomiky turizmu*.
 5. Zjednodušenie právnych predpisov týkajúcich sa daní a ochrany spotrebiteľa a zabezpečenie ich dôsledného presadzovania.
 6. Identifikovanie a podporovanie osvedčených postupov v turizme, aby sa v nich odrážali ciele a činnosti navrhované v tomto prehlásení, resp. manifeste (napr. riadenie regulácie turizmu a sociálna zodpovednosť podnikov).
 7. Zabezpečenie systematického zapojenia zainteresovaných strán turizmu zo súkromného odvetvia, ako aj orgány turizmu na všetkých úrovniach verejnej správy.
 8. Pravidelné monitorovanie a hodnotenie výkonností a vplyvov ekonomiky turizmu (napr. vo veci hospodárskej výkonnosti EÚ z hľadiska presného stanovenia údajov o udržateľnosti a zamestnanosti).
 9. Zjednodušenie prístupov aktérov turizmu k inteligentnému a udržateľnému financovaniu EÚ súvisiaceho s rastom a vytváraním pracovných miest.
 10. Vo financovaní projektov zohľadnenie potrieb európskych občanov, turistov, pracovníkov, podnikov a európskych organizácií.

Spoločná popularizácia

 1. Podporovanie v Európe rozvoj a prebiehajúcu propagáciu a popularizáciu rozmanitosti ponúk pre turistov, a to vrátane paneurópskych tematických produktov turizmu (napr. cyklistické trasy, gastronómiu, kultúru, prírodu, odvetvie zábavného priemyslu, kúpeľníctvo a wellness, atď.).
 2. Financovanie spoločných dlhodobých promočných činností pre európske destinácie na trhoch, odkiaľ prichádzajú turisti, čím sa prispeje k úsiliu národných a regionálnych turistických organizácií a iných príslušných organizácií.
 3. Uľahčenie spolupráce súkromného odvetvia a popularizovanie verejno-súkromných iniciatív (napr. spájanie financovania a marketingové programy) a podporovanie medzisektorových partnerstiev.
 4. Podporovanie, propagovanie a popularizovanie európskych systémov kvality tretích strán, pri ktorých je zreteľný všeobecný prospech (napr. ubytovanie, gastronómia, umenie a dedičstvo, tematické produkty, atď.)

Terchová

Sezónnosť

 1. Podporovanie osvedčených postupov v predlžovaní sezón a kapacít (napr. lepšie rozvrhnutie školských prázdnin, priaznivejšie otváracie hodiny) a diverzifikácie (napr. vypracovanie príležitostí na návštevy pre viac ľudí, ako sú ľudia s nízkym príjmom, a tých, ktorí nie sú viazaní školskými prázdninami).
 2. Podnecovanie k vytvoreniu celoročného turizmu rozlišovaním medzi ponukami, predovšetkým v destináciách, ktoré sú známe svojím sezónnym charakterom (napr. pešia turistika v južnej Európe počas zimných mesiacov, cyklistická dovolenka v lyžiarskych strediskách) alebo celoročnou príťažlivosťou vychádzajúcou z prírodných zdrojov, ako sú napríklad vidiecky alebo dobrodružný turizmus.
 3. Podporovanie kreatívnej propagácie a popularizácie dostupných ponúk v odvetví turizmu počas celého roka.

Vrátna dolina

Zručnosti a kvalifikácie

 1. Presadzovanie uznania náležitých kvalifikácií, vedomostí, zručností a skúseností v rámci celého jednotného trhu.
 2. Zvýšenie informovanosti o kariérnych možnostiach v ekonomike turizmu*.
 3. Podnecovanie k produktívnejšiemu vzťahu medzi poskytovateľmi odbornej prípravy a vzdelávania a priemyselnými odvetviami.
 4. Zabezpečenie širšieho využívania existujúcich celoeurópskych programov zameraných na zamestnanosť mladých ľudí a vypracovanie nových programov.
 5. Posilnenie systému celoživotného vzdelávania pre ľudí pracujúcich v odvetví turizmu a zabezpečenie prístupu k nim online.
 6. Podporovanie zlepšenia jazykových znalostí medzi profesionálmi pracujúcimi v odvetví turizmu a podporovanie ich slobody pohybu.
 7. Podnecovanie k odbornej príprave v oblasti kultúrnej informovanosti, aby sa zlepšili služby turistom pochádzajúcim z celého sveta.

Udržateľnosť

 1. Udržateľnosť životného prostredia: vytvorenie strategického plánu pre environmentálne udržateľný turizmus (vrátane systémov, technológií a infraštruktúry) s cieľom prispievania k dosiahnutiu cieľov v oblasti zmeny klímy a udržateľnej tvorby pracovných miest, a to v spolupráci so všetkými príslušnými generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie a podľa možnosti s medzinárodnými subjektmi.
 2. Hospodárska a prevádzková udržateľnosť: zabezpečenie finančnej podpory EÚ pre dlhodobé a strednodobé iniciatívy v oblasti turizmu na európskej úrovni s pokrytím celého hodnotového reťazca. Zabezpečenie spravodlivého zisku z turizmu pre podniky na zdrojových i cieľových trhoch vrátane miestnych komunít a všetkých, ktorí pracujú v odvetví turizmu.
 3. Identifikovanie a podporovanie osvedčených postupov riadenia kapacít a turistických destinácií, aby sa dopyt úspešne prispôsobil ponuke, a uistenie sa, aby kvalita skúseností turistov išla ruka v ruke s kvalitou života miestnych komunít.
 4. Sociálna a kultúrna udržateľnosť: riadenie vplyvov na miestnu kultúru a komunity v turistických destináciách, udržanie dlhodobej zamestnanosti v produktových skupinách turizmu so spravodlivými pracovnými podmienkami pre všetkých, a to predovšetkým v hlavných subdodvetiach, kde prijímanie pracovníkov a ich udržanie zostáva naďalej výzvou (napr. sociálna ochrana, odmeňovanie, rovnaké príležitosti, rovnaké zaobchádzanie, atď.).
 5. Podporovanie koncepcie turizmu ako právo pre všetkých. Poskytnutie šancí každému Európanovi na cestovanie vrátane tých, ktorí majú nízky príjem alebo zdravotné postihnutie.

Banská Štiavnica

Dopravná prepojenosť

 1. Podporovanie verejno-súkromných platforiem orientovaných na spotrebiteľa zameraných na multimodálnu mobilitu (prostredníctvom lepšej spolupráce medzi generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie a poskytovateľmi služieb).
 2. Zlepšenie infraštruktúry turizmu a dopravnú infraštruktúru aj v odľahlých, vidieckych, horských, ostrovných a pobrežných územných oblastiach.
 3. Vypracovanie európskej stratégie na zlepšenie prepojenosti všetkých druhov dopravy udržateľným spôsobom aj prispôsobením infraštruktúry a informácií s cieľom vyhovieť osobitným potrebám všetkých cestujúcich.
 4. Financovaním zo zdrojov EÚ zlepšenie kvality a koordinácie špecializovaných koridorov osobnej dopravy (napr. železníc, ciest, cyklotrás, námorných plavebných ciest, chodníkov, jednotného európskeho neba, atď.).
 5. Podporovanie, aby mali cestovní a dopravní prevádzkovatelia spravodlivý a rovný prístup k príslušným údajom s cieľom zjednodušenia digitálnych multimodálnych postupov vrátane vystavenia cestovného lístka z východiskového do cieľového bodu.
 6. Podnecovanie k lepšej prístupnosti k turistickým zariadeniam priamo v destináciách blízko turistických atrakcií, aby sa uľahčil prístup, minimalizovali rušivé vplyvy a odstránili jazykové prekážky.
 7. Podporovanie liberálnych dohôd v oblasti leteckej dopravy na úrovni EÚ, ktoré najvýznamnejším obchodným partnerom EÚ rozšíria prístup na trh, ako aj riešenie hroziacej krízy kapacity letísk a dobudovanie koncepcie jednotného európskeho neba s cieľom znížiť cestovné vzdialenosti, čas, náklady a emisie CO2.
 8. Zabezpečenie dostatočného a predvídateľného financovania železničnej infraštruktúry, aby sa zvýšila atraktivita a kvalita služieb železničnej dopravy, čo by bolo katalyzátorom uvoľnenia potenciálu rozvoja turizmu v súlade s cieľom EÚ prejsť z iných druhov dopravy na železničnú.

Umag – Chorvátsko

Poznámka:

*Ekonomika turizmu zahŕňa hodnoty vytvorené poskytovaním tovaru a služieb súvisiacich s turizmom a hodnoty nepriamych príspevkov z iných odvetví, ktoré závisia od turizmu vrátane ich dodávateľského reťazca. Súčasťou toho je aj vplyv kapitálových investícií a verejných výdavkov týkajúcich sa turizmu.

Európa je v celosvetovom meradle turistickou destináciou číslo jeden, s trhovým podielom 50% v roku 2016 uvádza World Tourism Organization (2017), Tourism Highlights 2017 Edition, UNWTO, Madrid. Odvetvie turizmu vytvára (priamo alebo nepriamo) 10,2% z celkového HDP krajín EÚ-28, a tento podiel by sa mal do roku 2027 vyšplhať na 11,2%, uvádza World Travel & Tourism Council (2017), Travel & Tourism Economic Impact 2017 European Union, WTTC, London. Odvetvie cestovných služieb a turizmu poskytuje v EÚ podporu takmer 26,5 mil. ľudí a turistický export generuje zdroje vo výške 375,1 mld. €. Úloha turizmu je čoraz dôležitejšia, ak vezmeme do úvahy, že je to odvetvie prirodzene náročné na prácu, ktoré v prvom rade budujú malé a stredné podniky s vysokou mierou zamestnanosti žien a mladých ľudí.

Praktické poznatky naznačujú, že v období, keď miera nezamestnanosti prudko narastá, patrí odvetvie cestovných služieb a turizmu naďalej k tým, ktoré v Európe i na celom svete vytvárajú najviac pracovných miest. Vytváranie účinnej politiky v odvetví turizmu si vyžaduje potrebný európsky holistický prístup, ktorý by zohľadnil viacnásobné vplyvy odvetvia, ako aj záujmy širokého spektra aktérov, ktorí sú zapojení do turizmu alebo sú ním ovplyvnení. Toto je uznané aj v Lisabonskej zmluve (článok 176b), ktorá článkom 195 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanovuje podporovanie konkurencieschopnosti európskeho odvetvia turizmu, a to vytváraním priaznivého prostredia na rozvoj podnikov, podporou spolupráce medzi členskými štátmi najmä výmenou dobrej praxe, a v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovenia osobitných opatrení doplňujúcich činnosti vykonávané členskými štátmi na dosiahnutie cieľov uvedených v tomto článku, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.

 

Zdroj: https://www.tourismmanifesto.eu/the-manifesto

https://www.europeanspas.eu/en/news-events/news/european-tourism-manifesto-for-growth-and-jobs-lobby-document

 

V Bratislave, 30.09.2019

Spracoval: Ing. Juraj Kerekeš, odborník z praxe v turizme, osobnosť cestovného ruchu SR

Ilustračné foto LM