Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa v stredu (10. 3.) v Bruseli v nelegislatívnom uznesení dohodli na tom, že EÚ by mala spoplatniť emisie uhlíka niektorých tovarov dovážaných z krajín, ktoré nedostatočne bojujú proti klimatickým zmenám. Cieľom EP je podporiť zvýšenie globálnych klimatických ambícií a zabrániť úniku uhlíka z dovážaných produktov.

Za zavedenie mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach, ktorý by bol v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), sa vyslovilo 444 poslancov, 70 bolo proti a 181 sa zdržalo hlasovania. Poslanci spresnili, že vyššie ambície EÚ v oblasti zmeny klímy nesmú viesť k presunu výroby za hranice Únie – za účelom využitia voľnejších pravidiel v oblasti skleníkových emisií v krajinách mimo EÚ – a následnému dovozu menej ekologických výrobkov do Únie.

Europarlament preto navrhuje spoplatnenie uhlíkovej stopy výrobkov, ktoré budú na územie EÚ dovezené z krajín nedostatočne bojujúcich proti klimatickým zmenám. Toto opatrenie by mohlo prispieť k zaisteniu celosvetovo rovnakých podmienok a motivovať priemysel v Únii i mimo nej k dekarbonizácii.
Uznesenie zdôrazňuje, že nový mechanizmus by mal byť v súlade s pravidlami WTO a nemal by sa zneužívať ako nástroj na posilnenie protekcionizmu. Príjmy z tohto mechanizmu by mali byť súčasťou vlastných zdrojov v rozpočte EÚ, ktoré sa využijú na podporu cieľov Európskej zelenej dohody.

Podľa uznesenia EP mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach by mal byť súčasťou širšej priemyselnej stratégie EÚ a mal by sa týkať dovozu všetkých výrobkov a komodít, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS). Už v roku 2023 by sa mal vzťahovať na odvetvie energetiky a energeticky náročné priemyselné odvetvia, ako je výroba cementu, ocele, hliníka, rafinácia ropy, výroba papiera, skla, chemikálií a hnojív. Ide o sektory, ktoré dostávajú značné bezodplatné prídely emisných kvót a predstavujú 94 % priemyselných emisií Únie.

Naviazanie dovozného uhlíkového poplatku na cenu kvót v rámci ETS pomôže podľa poslancov v boji proti úniku uhlíka. Po hlasovaní v EP by Európska komisia mala predstaviť legislatívny návrh na zavedenie mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach v 2. štvrťroku 2021. Spolu s návrhom na začlenenie takto získaných prostriedkov do rozpočtu EÚ.

TASR, foto tasr