Uchádzači o denné bakalárske štúdium na SPU v Nitre v akademickom roku 2020-2021 majú možnosť vybrať si aj niektorý z piatich nových študijných programov.

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov bol novoakreditovaný  ŠP agroekológia. Študenti získajú vedomosti z oblasti ekologických, prírodovedných, poľnohospodárskych, technických a ekonomických disciplín, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickou stabilitou. Naučia sa uplatňovať teórie, technologické postupy a návrhy na hodnotenie, navrhovanie a realizáciu poľnohospodárskych systémov v podmienkach agroekosystémov a ovládať základné legislatívne nástroje ochrany a tvorby životného prostredia. Vedomosti, ktoré získajú v rámci laboratórnych, praktických a terénnych cvičení, ako aj počas odbornej praxe, môžu implementovať na inžinierskom stupni štúdia. Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa uplatnia ako strední a výkonní riadiaci pracovníci v štátnej správe a samospráve, vo vedeckovýskumných inštitúciách, poľnohospodárskych podnikoch, komerčných inštitúciách a podnikateľskej sfére.

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu bol akreditovaný ŠP sociálny manažment a služby v agrosektore. V študijnom pláne programu sú zahrnuté povinné a povinne voliteľné predmety zo štyroch fakúlt SPU v Nitre a jeho budúci absolventi nadobudnú vedomosti a praktické poznatky z rôznych vedných disciplín. Získajú tak dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami sociálnych služieb najmä v pôdohospodárstve (koncepty budovania sociálnych fariem, oblasť sociálneho poľnohospodárstva a poradenstva a pod.), ako aj možnosti uplatnenia v štátnej a verejnej správe, v neštátnych subjektoch a neziskových organizáciách pôsobiacich v oblasti sociálnej politiky. Cieľom nového ŠP je zabezpečiť systematickú prípravu absolventov, ktorí budú schopní pôsobiť v rôznych odvetviach a sektoroch v novom globálnom ekonomickom a spoločenskom prostredí, najmä v sfére sociálnej ekonomiky a rozvoja.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva otvorila nový ŠP pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve. Študenti získajú všeobecné teoretické a odborné znalosti zamerané na priestorové plánovanie krajiny v súlade s jej vlastníckym a agroenvironmentálnym využívaním, naučia sa vytvárať a využívať agrodatabázy a databázy geografického a environmentálneho charakteru. Po skončení štúdia majú možnosť pokračovať v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu a následne, po naplnení zákonných podmienok, môžu získať oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav a dokumentácie ochrany prírody a krajiny. Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa uplatnia predovšetkým na operatívnom alebo taktickom stupni riadenia, ako pracovníci orientovaní na kontrolu, vyhodnocovanie a spracovanie úloh, štúdií a podkladov súvisiacich s procesom pozemkových úprav, krajinného plánovania, projektovania a spracovania relevantných dát.

Technická fakulta ponúka od nového akademického roka dva nové ŠP.  Študenti ŠP automobilová doprava sa naučia analyzovať problémy a navrhovať riešenia v oblasti dopravy a manipulácie s materiálom, zvládnu problematiku prevádzky, údržby a opráv dopravno-manipulačných systémov a ich prvkov, dokážu spolupracovať s manažérmi, používateľmi systému a špecialistami iných profesií. Študijný program sa otvára aj v externej forme.

Študenti druhého  ŠP –  manažérstvo prevádzky techniky –  budú pripravovaní pre oblasť riadenia prevádzky strojov a technických systémov vo výrobných a obchodných firmách a podnikoch agropotravinárskeho komplexu. Výučba sa však nebude zameriavať len na prevádzku techniky, ale aj na jej zaobstaranie, logistiku a servis. Budúci manažéri prevádzky techniky budú ovládať logistiku, ako aj funkčné princípy a konštrukčné časti strojov a zariadení. Práve preto je študijný program podporovaný predmetmi zameranými na technickú oblasť (konštrukcia samohybných strojov, technika v biosystémoch, stavebné stroje, riadenie a plánovanie výroby, konštrukcia a riadenie vozidiel), pričom študenti absolvujú aj prípravu na získanie osvedčenie pre obsluhu poľnohospodárskych strojov. Získané vedomosti im umožnia uplatniť sa vo firmách pôsobiacich v oblasti prevádzky, logistiky a technickej podpory poľnohospodárskych strojov a zariadení.

 

Zdroj: Renáta Chosráviová, tlačová hovorkyňa SPU Nitra