Turizmus zohráva v hospodárstve Európskej únie dôležitú úlohu a balíky cestovných, dovolenkových, voľnočasových a výletných služieb majú na trhu turizmu významný podiel. Okrem tradičných distribučných reťazcov sa čoraz významnejším médiom, prostredníctvom ktorého sú cestovné služby ponúkané alebo predávané, stáva internet. Cestovné služby nie sú len kombináciami v podobe tradičných vopred stanovených balíkov služieb, ale často sú zostavené podľa potrieb a záujmov turistov. 

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 215/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 2006/2004 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS sú charakterizované balíky služieb ponúkané na predaj alebo predané obchodníkmi cestujúcim a spojené cestovné služby sprostredkované obchodníkmi pre cestujúcich.

Balík cestovných služieb predstavuje kombináciu aspoň dvoch rôznych druhov cestovných služieb na účely tej istej cesty alebo dovolenky, ak

 • služby skombinoval jeden obchodník na požiadanie cestujúceho alebo v súlade s výberom, ktorý uskutočnil cestujúci pred uzavretím jednej zmluvy o všetkých službách,
 • bez ohľadu na to, či sa uzavrú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi cestovných služieb,

ide o služby:

 • zakúpené v jednom predajnom mieste, pričom tieto služby boli zvolené skôr, než cestujúci súhlasil so zaplatením,
 • ponúkané, predávané alebo účtované za celkovú cenu,
 • popularizované alebo predávané pod názvom „balík služieb“,
 • kombinované po uzavretí zmluvy, na základe ktorej obchodník oprávňuje cestujúceho na výber spomedzi rôznych druhov cestovných služieb,
 • zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných procesov, pri ktorých obchodník s ktorým je uzatvorená prvá zmluva o službe cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo obchodníkom a s týmto obchodníkom sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej cestovnej služby.

Spojená cestovná služba predstavuje aspoň dva rôzne druhy cestovných služieb zakúpených na účely tej istej cesty alebo želanej voľnočasovej aktivity, ktoré netvoria balík služieb, čoho výsledkom je uzavretie samostatných zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi cestovných služieb, ak obchodník sprostredkuje:

 • počas jednej návštevy v jeho predajnom mieste alebo v rámci jedného kontaktu s jeho predajným miestom oddelený výber každej cestovnej služby a oddelenú platbu za každú cestovnú službu cestujúcimi,
 • obstaranie aspoň jednej dodatočnej cestovnej služby cieleným spôsobom od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzavrie najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej cestovnej služby.   

Podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú charakterizované iba spojené cestovné služby turizmu [cestovný ruch = turizmus (od roku 2013)]. Cestovné služby spravidla predstavujú rôzne druhy turizmu a sú kombináciami v podobe tradičných vopred stanovených balíkov služieb prevádzkovateľom turizmu, (napr. ubytovanie + stravovanie + kúpeľníctvo + vinárstvo a pod., vlastná obchodná ponuka prevádzkovateľa, darčekové poukážky a pod.), ako aj cestovné služby zostavované podľa potrieb a záujmu turistu na základe zmluvy.

Liptovská Mara , foto Land Media

Výlet predstavuje realizovanie cestovných služieb kratších ako 24 hod., ich súčasťou nie je ubytovanie, prípadne poskytované iba príležitostne a len obmedzenej skupine cestujúcich s obmedzením cieľa dosiahnutia zisku.

Zájazd predstavuje kombináciu minimálne dvoch rôznych cestovných služieb zakúpených na účel tej istej cesty a predstavujú cestovné, dovolenkové, voľnočasové alebo výletné služby:

 • zakúpené v jednom predajnom mieste, pričom sú tieto služby zvolené skôr, než turista súhlasil so zaplatením, ponúkané, predávané alebo účtované za celkovú cenu,
 • kombinované po uzavretí zmluvy s oprávnením turistu na výber spomedzi rôznych druhov cestovných služieb,
 • zakúpené od jednotlivých subjektov turizmu prostredníctvom prepojených online rezervačných procesov, pričom údaje sa od subjektu, s ktorým sa uzatvára prvá zmluva, zasiela iným subjektom a zmluva s týmito inými subjektami sa uzavrie najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej cestovnej služby.

Spojená cestovná služba predstavuje kombináciu najmenej dvoch rôznych druhov cestovných služieb, resp. druhov turizmu zakúpených na účel tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s viacerými poskytovateľmi cestovných služieb sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu

 • sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta alebo v rámci jedného kontaktu s predajným miestom samostatný výber každej cestovnej služby a samostatná platba za každú službu,
 • cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej cestovnej služby, resp. druhu turizmu od iného obchodníka, ak sa zmluva s takýmto iným obchodníkom uzatvorí najneskôr 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby.

Spojenými cestovnými službami nie je kombinácia jedného druhu služby turizmu, t.j. preprava, ubytovanie, prenájom motorových vozidiel vyžadujúcich vodičský preukaz skupiny A a jednej alebo viacerých iných cestovných služieb, ak tieto iné služby, resp. druhy turizmu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb a ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných služieb nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb, resp. druhov turizmu.

„Balenie“ cestovných služieb v turizme významove napĺňa proces spájania, alebo zlučovania kľúčových turistických produktov s doplnkovými službami, ktoré sú turistami žiadané. Balík je následne popularizovaný pre turistov, ktorí si môžu zakúpiť vytúženú cestovateľskú skúsenosť. Kúpou balíka získava potenciálny turista niekoľko výhod. Kúpa balíka ponúka turistom pohodlie tým, že minimalizuje množstvo času potrebného na vyhľadávanie informácií o ponukách rôznych služieb v regióne turizmu. Turisti považujú balíky za atraktívne aj preto, lebo jedným nákupom dostávajú všetko, čo potrebujú v rámci voľnočasových aktivít, vrátane ubytovania a atrakcií. Tematický balík je osobitne príťažlivý pre turistov, keďže všetky komponenty sa týkajú ich oblasti záujmu. V rámci tohto typu balíka, atrakcie, ubytovanie, polpenzia a ďalšie aktivity súvisia so špecifickým záujmom, napr. s mestským a kultúrnym turizmom alebo vidieckym turizmom a agroturizmom.

Následne je uvedený piktogramový príklad znázorňujúci zlučiteľné druhy turizmu 3 dňovej dovolenky pozostávajúci z ubytovania v penzióne, stravovania, návštevy kultúrno-historickej pamiatky, návštevy vinárne, využitia bazéna/wellness a jazdy na koni.

Balík cestovných služieb, Zdroj: Vlastné spracovanie.

Balík cestovných služieb s vhodnými cenami môže pomôcť prilákať turistov a zvýšiť príjem, hlavne v mimosezónnom období pozostávajúce z komplexného produktového balíka cestovných služieb z rôznych, dopĺňajúcich sa druhov cestovných služieb a kombinovať ich za účelom vytvorenia balíka a predaja špecifickým cieľovým skupinám turistov. Balík zvyčajne obsahuje zlučiteľné druhy turizmu alebo produkty ako sú ubytovanie, atrakcie, stravovanie a ďalšie súvisiace služby, napr. návšteva múzea vrátane vstupného lístka, ochutnávka vína vrátane účastníckeho poplatku, uhradenie platby jazdy na koni a pod. Balíky môžu prispieť k tomu, že sa ponúkaný produkt stane pre turistov atraktívnejším a predaj dynamickejším i mimo sezóny. Kúpa balíka je pre turistov taktiež cenovo výhodná. Cena je dôležitým faktorom pre väčšinu turistov z dôvodu rozpočtu, do ktorého sa musia vmestiť. Potenciálny turista má možnosť spoznať, že oceniť celý cestovateľský zážitok je zložité, pretože výlet zahŕňa nákup rôznych tovarov a služieb v balíku cestovných služieb. Cena balíka cestovných služieb odstraňuje riziko pre turistov, ktorí vopred nevedia koľko financií reálne uhradia na voľnočasové aktivity. V rámci balíka cestovných služieb môžu byť kombinované nasledujúce služby:

 • Doprava – mikrobus, mimoriadny vlak, plavba loďou a pod.
 • Ubytovanie – gazdovský dom, salaš, penzión, liptovská dedina, romantická záhrada a pod.
 • Jedlá a nápoje – tradičná miestna gastronómia, kulinárske jedlá, značkové vína a pod.
 • Cestovanie s turistickým sprievodcom – starostlivosť o klientov v turizme s rešpektovaním záujmov všetkých dotknutých subjektov, partnerov a požiadaviek turistov.
 • Komentované prehliadky – výborná znalosť a slovný opis navštívených subjektov.
 • Program – gurmánske jedlá, ochutnávka vína, rezbárstvo, drotárstvo a pod.
 • Prírodné atrakcie – vodopády, krajinné vyhliadky, cesty minerálnych prameňov a pod.
 • Vybudované atrakcie – múzeum, pamiatky UNESCO, galérie umenia a pod.
 • Aktivity – kajakárstvo, alpské lyžovanie, splavy po rieke a pod.
 • Zábava – divadelné vystúpenia, kultúrno-spoločenské podujatia, vystúpenia umelcov a pod.
 • Event / Festival – Majstrovstvá sveta v hokeji, tradičný folklórny festival a pod.
 • Nákupy – kamenné obchodné domy, špecializované trhoviská, komunitné jarmoky a pod.
 • Miestna tradičná kultúra – ľudové zvyky a tradície, folklórne podujatia, kroje, hudba, piesne, architektúra, tance, nárečia a pod.

Výhody balíka cestovných služieb pre majiteľov produktov alebo služieb možno nasledovne charakterizovať:

 • Vytvorenie balíkov často spôsobí, že sa produkt stane zaujímavejším pre veľkoobchodníkov a cestovné agentúry, ktoré si následne zarezervujú produkt alebo miesta v mikroregióne v prípade, ak sa jedná o jedinú ročnú atrakciu alebo poskytovateľa ubytovania s malým počtom izieb.
 • Centrálne rezervačné číslo balíkov cestovných služieb je atraktívne pre turizmus, keďže to znamená, že iba jediný kontakt (telefón, email) je potrebný na zabezpečenie všetkých komponentov balíka.
 • Balíky môžu taktiež napomôcť na zviditeľnenie produktu v mimosezónnom období a lákavé ceny môžu podnietiť turistov k rezervácií balíkov počas tohto obdobia.
 • Balíky môžu dopomôcť k získaniu nových trhov prostredníctvom produktov, ktoré imponujú novému segmentu trhu, napr. vinárskemu alebo walking (peší s paličkami) turizmu.
 • Flexibilné metódy „balenia” predstavujú dobrú hodnotu za peniaze. Nové metódy môžu byť špeciálne „ušité na mieru” potrebám rastúceho trhu nezávislých cestovateľov pomocou prezentácie balíkov cestovných služieb, ktorá zapôsobí na ich cestovateľské hodnoty.

Spojená cestovná služba pre horské prostredie, Foto: Hayley Stainton

Výhody balíka cestovných služieb pre turistov možno nasledovne charakterizovať:

 • Zjednodušujú nákup, platbu a plánovanie.
 • Všetky produkty a služby súvisia s jednou oblasťou, resp. produktovou skupinou, cestovateľského záujmu.
 • Šetria čas vo vyhľadávaní informácií o destináciách.
 • Znižujú náklady a vytvárajú úsporu.
 • Znižujú cenové riziko.

Spájanie ponúk do balíka a jeho organizácia je významná ak zoznam existujúcich ponúk v regióne turizmu je kompletný, nie je nutné spojiť jeho individuálne komponenty. Zvyčajne je nutné ponúknuť vyvážené zloženie, kde by mali byť zahrnuté nasledujúce charakteristické znaky jednotlivých komponentov:

Zameranie – Produkt by mal mať určitý charakter, zjednocujúci prvok (napr. banská história v regióne, aktívny oddych v prírode a pod.). Z tohto pohľadu by mali byť komponenty produktu spájané tak, aby sa dopĺňali, napr. hlučné diskotékové kluby by nemali byť zahrnuté do relaxačného programu pre seniorov, vysoko technické zájazdy v oblasti architektonických pamätihodností by nemali byť súčasťou programu aktívnej relaxácie v prírodnom prostredí a pod.

Kvalita – Jednotlivé prvky by mali byť na obdobnej kvalitatívnej úrovni. Napríklad, starý autobus, ktorý ledva funguje, by nemal byť použitý pre vplyvnú klientelu so silnou kúpnou silou, ktorá je zvyknutá na vysoký štandard. Podobne by nebolo vhodné pre nich organizovať napr. seminár v hlučnej reštaurácii.

DĺžkaPrvky turistického balíka by mali mať primeranú a doplňujúcu sa dĺžku. Turistovi by mal byť poskytnutý dostatočný čas, aby si „naplno“ vychutnal všetky komponenty, ktoré sú súčasťou produktu. Dokonale pripravený program taktiež poskytuje určité množstvo času na samostatné aktivity (napr. prechádzku, návštevu kaviarní, spánok a pod.). Dôležité je, aby bol cestovný plán (itinerár) pripravený realisticky, aby sa turisti nemuseli ponáhľať a stresovať.

Variabilita – Každý balík má vlastné zameranie, napriek tomu mal by obsahovať určitú úroveň variability, napr. striedanie aktívnych častí s relaxáciou, indoorovými a outdoorovými aktivitami a pod. Ranné aktivity by sa mali odlišovať od popoludňajšieho programu, miesta na stravovanie a charakter aktivít by sa mali meniť.

Vhodnosť aktivít – Priania turistov, ich návyky a hodnoty je nutné rešpektovať. Osobu, ktorá si potrpí na dobrom jedle, by sme nemali vziať do reštaurácie rýchleho občerstvenia, ochrancovi prírody by sme nemali ponúknuť pestrofarebný umelý aquapark, moslimskému turistovi by sme nemali ponúkať na obed bravčové mäso a pod.

Načasovanie – Mimosezónne služby môžu byť znamenite popularizované v balíkoch pričom tieto balíky sa môžu využívať aj počas hlavných sezón.

Cenotvorba – Ceny by mali byť nemenné aspoň 12 mesiacov a ubezpečiť sa, že všetky náklady sú zahrnuté v cene vrátane dostatočnej marže pre všetkých zainteresovaných.

Odmeny – Využívaním cestovných agentúr v distribúcii balíka vzniká povinnosť im vyplatiť odmeny vo výške cca 10% z ceny vrátane DPH.

Očakávané zlepšenia – Balíky si vyžadujú značnú dobu rozbehu, kedy je finančná návratnosť postupná. Zisky možno očakávať po 2-3 rokoch, ale môžu prísť i skôr využívaním efektívnej popularizácie a distribúcie.

V záujme transparentnosti by sa balíky služieb mali odlišovať od spojených cestovných služieb, pri ktorých online predajcovia alebo kancelárie obchodníkov pomáhajú turistom pri obstaraní cestovných služieb, čo vedie k tomu, že turista uzavrie zmluvy s rôznymi poskytovateľmi cestovných služieb – a to aj prostredníctvom prepojených rezervačných procesov –, ktoré nemajú  znaky balíka služieb a v súvislosti s ktorými by nebolo vhodné uplatňovať všetky povinnosti vzťahujúce sa na balíky služieb. S cieľom zlepšiť prehľad turistov o ponuke rôznych druhov cestovných riešení umožniť im prijímať rozhodnutia v tejto veci na základe dostatočných informácií. Od obchodníkov by sa malo vyžadovať, aby skôr ako turista vyjadrí súhlas so zaplatením, jasne a zreteľne uviedli, či ponúkajú balík služieb alebo spojené cestovné služby, a aby poskytli informácie o zodpovedajúcej úrovni bezpečnosti a ochrany. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu Covid-19 turisti by mali mať vždy možnosť ukončiť zmluvu o balíku cestovných služieb alebo spojených cestovných službách kedykoľvek pred začiatkom poskytovania balíka služieb za primeraný a odôvodnený stornovací poplatok zohľadňujúci očakávané úspory nákladov a príjem z náhradného poskytnutia cestovných služieb.

                                                                                                        Ing, Juraj Kerekeš, hosť. prof.

                                                                                                          odborník z praxe v turizme

                                                                                                        osobnosť cestovného ruchu SR