Morenie osiva strukovín

Použitie prípravkov na morenie osiva strukovín proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je  veľmi obmedzené a prednostne zamerané na použitie mikrobiálneho prípravku Polyversum, s obsahom mikroskopickej huby Pythium oligandrum Drechsler, ktorá  parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a dalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám. Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Nie je to klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t.j. až po zistení príznakov choroby. Polyversum je biologický prípravok a jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Po aplikácii prípravku spóry musia na živých pletivách najskôr vyklíčiť a až po rozrastení huby je táto schopná konkurovať alebo parazitovať na fytopatogénnych hubách. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne, t.j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku následne po biologickom prípravku je možné aplikovať bežný fungicíd.

Hrach siaty

Choroby klíčiacich semien a vzchádzajúcich rastlín vyvolávajú huby z rodov Pythium, Rhizoctonia,  Aphanomyces, Thielaviopsis, Phoma. Spôsobujú  zniženie počtu rastlín na jednotku plochy počas vzchádzania aj v priebehu vegetácie. Porasty trpia rastovými poruchami, predčasne dozrievajú a kvalita semien je negatívne ovplyvnená. Prejav je viditeľný na mladých rastlinkách ich zaostávaním v raste, žltnutím, koreňové kŕčky a bázy stoniek sa sfarbujú do hneda až čierna, podliehajú suchej alebo mokrej hnilobe až postupne odumierajú.  Pôvodcovia chorôb pretrvávajú v pôde vo forme spór 4-5 rokov a dlhodobo zamorujú pozemky. Napadnutie klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín podporuje chladné a daždivé počasie. Preventívna ochrana spočíva v používaní zdravého osiva, správnej agrotechnike a dlhšom časovom odstupe v zaraďovaní hrachu na tú istú parcelu.

Koreňovú spálu hrachu vyvoláva Fusarium solani. Najskôr sa prejavuje červenohnedými pásikmi na báze stonky tesne nad povrchom pôdy. Pásiky sa spájajú do škvŕn a pletivo odhníva. Spodné listy napadnutých rastlín majú sivastý nádych, postupne žltnú a odumierajú. V priaznivých podmienkach postupujú vyššie a rastliny celé odumierajú.

Fuzáriové vädnutie hrachu spôsobuje huba Fusarium oxysporum f .pisi. Huba napáda cievne zväzky, na prierezu sú červenkasté. Rastliny zaostávajú v raste, ich listy sa stáčajú, sú sivozelené až biele a postupne usychajú. Obidve ochorenia spôsobené fuzáriami sa vyskytujú v poraste ohniskovo. Prezimujú vo forme chlamydospór na zvyškoch rastlín a v pôde, napadnutie sa najviac prejavuje v máji najmä ak je teplé počasie a vlhká a teplá pôda. Pri fuzariózach je dôležité dodržiavať dobrú agrotechniku, zaorávať rastlinné zvyšky, striedať plodiny, nevysievať hrach na zamorený pozemok aspoň 5 rokov a používať zdravé a morené osivo. Ascochyta pinodes, Ascochyta pinodella a Ascochyta pisi spôsobuju ochorenie hrachu známe pod názvom antraknóza hrachu. Prvé dve huby prežívajú okrem osiva aj v pôde. Na rastlinách tvoria hnedé až hnedočierne škvrny bez ohraničenia na stonkách, listoch, zálistkoch a úponkoch, strukoch aj semenách. Ascochyta pisi tvorí svetlohnedé škvrny s tmavším okrajom. Napadnutiu rastlín a rozvoju choroby napomáha vlhké a chladné počasie. Aj pri antraknóze je dôležité okrem morenia vyberať odolné odrody hrachu a venovať sa správnej agrotechnike. Na suché morenie a obaľovanie osiva hrachu je autorizovaný prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler s obchodným názvom Polyversum. 

Fazuľa záhradná 

Najzávažnejšou hubovou chorobou fazule je antraknóza fazule Colletotrichum lindemuhianum. Prejavuje sa hnedou škvrnitosťou s načervenavými okrajmi na strukoch a semenách. Zdroj infekcie je osivo a zvyšky napadnutých rastlín. Tie môžu byť zdrojom infekcie aj hnedej škvrnitosti listov fazule Ascochyta boltshauseri. Škvrny sa objavujú už na klíčnych listoch a postupujú až na struky. Koreňovú hnilobu fazule vyvolávajú Fusarium solani f. phaseoli, Fusarium oxysporum f. phaseoli. Chorobu podporuje časté pestovanie fazule na tom istom pozemku.

Okrem hubových chorôb, ktorým sa dá predchádzať morením osiva, sú osivom prenosné bakteriózy: baktériová spála fazule Xantomonas axonopodis pv. Phaseoli baktériová gloriolová spála fazule Pseudomonas syringae pv. phaseolica.

Na ošetrenie osiva fazule nie sú povolené žiadne moridlá, zásadnými ochrannými opatreniami sú preventívne zásahy na odstránenie pozberových zvyškov napadnutých rastlín, striedanie plodín, neprehusťovať porasty, výber odolnejších odrôd a vysievať zdravé osivo. Počas vegetácie je možné použiť fungicídy.

Sója obyčajná

Nevýhodou pestovania sóje môže byť množstvo hubových chorôb prenosných osivom, zvyškami rastlín a pôdou – pleseň sójová Peronospora manshurica, hnedá škvrnitosť listov sóje Mycosphaerella uspenskajae, cerkospórová škvrnitosť sóje Cercospora sojina, fómová škvrnitosť listov sóje Phoma exiqua, škvrnitosť listov sóje Pleumosphaerulina sojaecola, hniloba stoniek a strukov sóje Diaporthe phaseolorum, fuzariózy sóje, antraknóza sóje a

ochorenie spôsobené baktériami prenosné osivom bakteriálna spála sóje Pseudomonas syringae.

Na presné určenie pôvodcu ochorenia sóje sú nevyhnutné laboratórne metódy determinácie patogénov. Nedá sa spoliehať na účinok moridla proti všetkým patogénom. Na mokré a suché morenie osiva sóje proti hubovým chorobám je autorizovaný prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler s obchodným názvom Polyversum.

Šošovica jedlá

Najnebezpečnejšie choroby napádajúce vzchádzajúce rastlinky, ktoré spôsobujú koreňovú hnilobu a vädnutie šošoviceFusarium spp., Phoma pinodella a pôvodca antraknózy šošovice Ascochyta lentis.

 Bôb obyčajný

Trpí rovnakými chorobami prenosnými osivom a pozberovými zvyškami ako fazuľa: antraknóza bôbu, hnedá škvrnitosť listov bôbu Botrytis fabae, koreňovú spálu bôbu vyvolávajú fuzáriá. Nie sú povolené žiadne moridlá na ochranu osiva, je nutné dodržiavať preventívnu ochranu ako pri fazuli.

 Lupina biela

 Na mokré a suché morenie osiva lupiny proti hubovým chorobám je autorizovaný prípravok s obsahom oospór huby Pythium oligandrum Drechsler s obchodným názvom Polyversum a prípravok Maxim XL 035 FS na báze fludioxonilu a metalaxylu-M.

Fludioxonil je širokospektrálny kontaktný fungicíd s reziduálnym účinkom patriaci do skupiny phenylpyrrolov. Jeho príjem osivom je limitovaný, je veľmi slabo translokovaný v osive. Účinkuje na ekonomicky dôležité choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy Ascomycetes, Basidiomycetes a Fungi imperfecti (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Metalaxyl–M zo skupiny phenylamidov ovplyvňuje syntézu nukleových kyselín. Penetruje do osiva a je systémovo translokovaný do všetkých častí rastliny v čase vzchádzania. Účinkuje na huby z triedy Oomycetes (Pythium spp.).

Okrem morenia osiva platia všeobecné zásady prevencie chorôb:  striedanie plodín, odstraňovanie pozberových zvyškov, pestovanie odrôd s vyššou odolnosťou,  správna agrotechnika, výsev zdravého neinfikovaného osiva, pri morení používať adhezívne látky.

V Topoľčanoch, 20.1.2020

Ing. Alena Škuciová-  ÚKSÚP – OKOR Topoľčany