Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo výberové konania na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR a výberový pohovor na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je predloženie návrhu koncepcie rozvoja oboch inštitúcií. V oboch prípadoch sa vyžaduje aspoň 5-ročná riadiaca prax. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV.

Ministerstvo od uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa Lesy SR, š. p. vyžaduje aj znalosť súčasných podmienok štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k štátnemu podniku Lesy SR a vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie Koncepcie rozvoja štátneho podniku Lesy SR v rámcoch programového vyhlásenia vlády SR, formou písomného dokumentu v rozsahu maximálne 10 strán A4.  Pri spracovaní koncepcie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov. Výberové konanie sa uskutoční ústnou formou.

Od uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa SPF agrorezort vyžaduje vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie prírodovedné – odbor fyzická geografia a geoinformatika alebo geografia a geoinformatika, alebo technické – odbor geodézia a kartografia, ekonomické alebo právnické. Nevyhnutnou podmienkou účasti na výberovom pohovore je zaslanie koncepcie riadenia a rozvoja SPF, formou písomného dokumentu v rozsahu maximálne 10 strán A4. Aj v tomto prípade sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov. Výberový pohovor sa uskutoční ústnou formou prostredníctvom verejného vypočutia.

Uzávierka prihlášok je v oboch prípadoch 10. septembra 2021, pričom rozhodujúcim je dátum podania uvedený na poštovej pečiatke, alebo dátum osobného doručenia do podateľne MPRV SR. Kompletné informácie sú k dispozícii na stránke: https://bit.ly/3mDMEeP

TASR, foto Land Media