Akí sme a kam smerujeme … 

Píše sa rok 2019 a Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oslavuje 60. výročie svojho založenia. Je to významné jubileum, ktoré si zaslúži pozornosť, ale aj priestor pre hodnotenie, či odvážne plánovanie budúcnosti.

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej FEM) bola založená 1. septembra 1959 pod názvom Prevádzkovo-ekonomická fakulta (ďalej PEF). Vznik fakulty bol podmienený vtedajšou koncentráciou pozornosti na ekonomické upevňovanie poľnohospodárskej veľkovýroby, ktorá kládla vysoké nároky na organizáciu a riadenie, na ekonomiku a efektívnosť, a tiež na riadiacich pracovníkov a ich odbornosť.

V rámci histórie fakulty musíme spomenúť aj zmenu názvu fakulty, ktorá v roku 1997 prijala súčasný názov Fakulta ekonomiky a manažmentu.

V súčasnosti Fakulta ekonomiky a manažmentu patrí počtom študentov k najväčším fakultám Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, s najvyšším počtom študujúcich zahraničných študentov. Priorita internacionalizácie a inovatívnych riešení v závislosti od potrieb a celospoločenských trendov sa prejavuje vo všetkých sférach jej akademického, vedecko-výskumného i spoločenského pôsobenia.

Študijné programy Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre reflektujú celospoločenský záujem o štúdium, potreby a  požiadavky praxe na absolventov na jednej strane a personálne či kapacitné možnosti fakulty na strane druhej. Študijné programy sú ponúkané na všetkých troch stupňoch štúdia, v dennej i externej forme štúdia, v slovenskom i anglickom jazyku.

Prepojenie teoretických vedomostí s praktickými skúsenosťami patrí k neodmysliteľnej súčasti moderného vzdelávacieho procesu na univerzitách vo svete. FEM SPU v Nitre každoročne pripravuje množstvo absolventov pre potreby praxe v atraktívnych študijných programoch, preto sa snaží realizovať vzdelávanie na vysokej úrovni za účasti odborníkov z praxe, ktorí svojimi poznatkami a praktickými skúsenosťami prinášajú inovatívne riešenia do vzdelávacieho procesu. Takéto aktivity je možné uskutočňovať len prostredníctvom dobre fungujúcej spolupráce medzi FEM a poprednými spoločnosťami. Obojstranne vyhovujúca spolupráca prináša benefity pre zainteresované strany. Pre podnikateľské subjekty predstavuje spolupráca s fakultou veľký benefit v podobe prezentovania sa pred študentmi, ktorí sú ich potenciálnymi zamestnancami. Fakulta ako aj podnikateľské subjekty si uvedomujú potrebu pripraviť kvalitných absolventov pre potreby praxe. Partneri z podnikateľského prostredia ďalej majú možnosť propagovať svoju spoločnosť alebo produkty na rôznych vedeckých, pedagogických, spoločenských, či športových aktivitách, na ktorých sa zúčastňuje aj FEM.

tlačová správa